מי יודע

בכל דור ודור
חייב אדם
לראות את עצמו
כאילו יצא ממצרים
ותמיד יזכור
גם אם נפל לתוך הבור
שגם הוא עוד יכול לקום
לראות שמיים
מה יהיה כאן מי יודע
אבל אחד אני יודע
אלוקינו בשמים ובארץ

והיא והיא שעמדה לאבותינו
האמונה
תמיד שבזכותה ניצחנו
והקדוש ברוך מצילנו מצילנו
מצילנו מידם

זה כולם יודעים מזמן
שלא ינום ולא ישן
אף פעם לא עוזב תמיד איתנו

גם אם כבר שקענו
בגלות
תשמע אותנו
מעבדות כבר לחירות
תוציא אותנו

בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו
לזכור איך תמיד הוא רצה כבר לברוח
ואין לו עוד כח
לתפוס את הגוף
הנשמה והרוח
לראות את עצמו
היום הוא כבר מוקף
בכל האור מסביבו

Related to: